Llei Fernández de Protecció de la Seguretat Ciutadana

En aquest post es vol proporcionar algunes dades sobre el nou marc legal al respecte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Aprovada el 10 de desembre de 2014 – en vigor des de l’1 de Juliol de 2015-, que poden afectar a qui faci ús d’alcohol, altres drogues i comportaments de risc.

Destacarem alguns articles i també es pot enllaçar amb la llei al complert prement l’hipervincle: Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Sobre el tema dels menors d’edat, des del punt de vista educatiu, és a dir, transformar en oportunitat de creixement un delicte,  és d’especial interès la següent disposició:

Disposició addicional cinquena.

Suspensió de sancions pecuniàries imposades per infraccions en matèria de consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques comeses per menors d’edat.Les multes que s’imposin als menors d’edat per la comissió d’infraccions en matèria de consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques es poden suspendre sempre que, a sol·licitud dels infractors i els seus representants legals, aquells accedeixin a sotmetre a tractament o rehabilitació, si ho necessiten, o activitats de reeducació. En el cas que els infractors abandonin el tractament o rehabilitació o les activitats reeducatives, es procedirà a executar la sanció econòmica.

Reglamentàriament es regularan els termes i condicions de la remissió parcial de sancions que preveu aquesta disposició addicional.

Així estaria bé tenir preparades aquests tipus d’activitats terapèuti-ques i reeducatives (protocol) des de els dispositius preventius, per tal de que els pares no siguin els castigats econòmicament i els menors puguin tenir una respos-ta més útil que el càstig familiar.

Seguidament es pot veure què es considera infracció segons la gravetat dels fets. Per començar, les infraccions greus afecten a altres drogues i comportaments de risc, de les que destaquem els següents punts:

Article 36. Infraccions greus

17. El consum o la tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no estiguessin destinades al tràfic, en llocs, vies, establiments públics o transports col·lectius, així com l’abandó dels instruments o altres efectes emprats per a això en els citats llocs.

19. El trasllat de persones, amb qualsevol tipus de vehicle, amb l’objecte de facilitar a aquestes l’accés a drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, sempre que no constitueixi delicte.

20. L’execució d’actes de plantació i cultiu il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en llocs visibles al públic, quan no siguin constitutius d’infracció penal.

21. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en locals o establiments públics o la falta de diligència en ordre a impedir per part dels propietaris, administradors o encarregats dels mateixos.

Les sancions lleus afecten al tema del consum d’alcohol:

Artícle 37. Infraccions lleus

18. (nou). El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.

També volem recordar, respecte als menors i el consum d’alcohol un article de l’anterior llei orgànica 1/92 i que és vigent:

Article 26. Infraccions lleus (llei 1/92)

d. L’admissió de menors en establiments públics o en locals d’espectacles, quan estigui prohibida, i la venda o servei de begudes alcohòliques als mateixos.

D’altra banda, a l’article 39 surten les sancions que poden arribar a tenir les persones segons la gravetat de les infraccions. Així es pot conèixer per on anirien les sancions:

Article 39. Sancions.

1. Les infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 30.001 a 600.000 euros; les greus, amb multa de 601 a 30.000 euros, i les lleus, amb multa de 100 a 600 euros.D’acord amb el que disposa l’article 33.2, els trams corresponents als graus màxim, mitjà i mínim de les multes previstes per la comissió d’infraccions greus i molt greus seran els següents:

  1. Per a les infraccions molt greus, el grau mínim comprendrà la multa de 30.001-220.000 euros; el grau mitjà, de 220.001-410.000 euros, i el grau màxim, de 410.001-600.000 euros.
  2. Per a les infraccions greus, el grau mínim comprendrà la multa de 601-10.400; el grau mitjà, de 10.401-20.200 euros, i el grau màxim, de 20.201-30.000 euros.

2. La multa podrà comportar alguna o algunes de les següents sancions accessòries, atenent la naturalesa dels fets constitutius de la infracció:

  1. La retirada de les armes i de les llicències o permisos corresponents a les mateixes.
  2. El comís dels béns, mitjans o instruments amb què s’hagi preparat o executat la infracció i, si escau, dels efectes procedents d’aquesta, tret que uns o altres pertanyin a un tercer de bona fe no responsable d’aquesta infracció que els hagi adquirit legalment. Quan els instruments o efectes siguin de lícit comerç i el seu valor no guardi relació amb la naturalesa o gravetat de la infracció, l’òrgan competent per imposar la sanció que sigui procedent podrà no acordar el comís o acordar-parcialment.
  3. La suspensió temporal de les llicències, autoritzacions o permisos des de sis mesos i un dia a dos anys per infraccions molt greus i fins a sis mesos per a les infraccions greus, en l’àmbit de les matèries regulades en el capítol IV d’aquesta Llei. En cas de reincidència, la sanció podrà ser de dos anys i un dia fins a sis anys per infraccions molt greus i fins a dos anys per infraccions greus.
  4. La clausura de les fàbriques, locals o establiments, des de sis mesos i un dia a dos anys per infraccions molt greus i fins a sis mesos per infraccions greus, en l’àmbit de les matèries regulades en el capítol IV d’aquesta Llei. En cas de reincidència, la sanció podrà ser de dos anys i un dia fins a sis anys per infraccions molt greus i fins a dos anys per infraccions greusr últim informem de la prescripció de les sancions segons el temps que passa fins que l’interessat coneix el procediment d’execució de la sanció:

Per finalitzar, s’ha de tenir present la prescripció del delicte si s’ha exhaurit el termini d’iniciació de l’expedient:

Article 40. Prescripció de les sancions.

1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per infraccions greus, als dos anys, i les imposades per infraccions lleus a l’any, computats des del dia següent a aquell en què adquireixi fermesa en via administrativa la resolució per la qual s’imposa la sanció.

2. Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, tornant a transcórrer el termini si aquell es paralitza durant més d’un mes per causa no imputable a l’infractor.

 Apunt d’interès:

L’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya té proposada una guia de recomanacions per a la implementació d’un Protocol de Prevenció sobre drogues ASA (alternativa a la sanció administrativa), per a menors d’edat.

2 pensaments a “Llei Fernández de Protecció de la Seguretat Ciutadana”

Els comentaris estan tancats.